کلنل ۲۰

 

فهرست مأخذ

 

1- انقلاب خراسان ـ مجموعه اسناد و مدارك 1300 شمسي ـ به كوشش : كاوه بيات ـ مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي ـ 1370 .

 

2- در باره قيام ژاندارمري خراسان به رهبري كلنل محمد تقي خان پسيان ـ به كوشش دكتر مهرداد بهار انتشارات معين 1369 .

 

3- دولتهاي ايران از اسفند 1299 تا بهمن 1357 از سيد ضياء تا بختيار ـ مسعود بهنود انتشارات جاويدان 1369 .

 

4- تاريخ معاصر ايران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاريه ـ پيتر آوي ترجمة : محمد رفيعي مهر آبادي ـ چاپخانه حيدري ـ تهران 1369 .

 

5- قيام كلنل محمد تقي خان پسيان ـ علي آذري ـ بنگاه مطبوعاتي صفيعليشاه ، 1352 .6- تاريخ انقلاب ايران ـ محمد عباسي ـ انتشارات شرق ـ اسفند 1358 .

 

7- شرح حال كلنل محمد تقي خان پسيان ، به قلم چند تن از دوستان وهواخواهان ـ انتشارات سحر ـ چاپ دوم تهران 2536 .

 

8- تاريخ بيست ساله ايران ـ جلد اول ـ حسين مكي ـ امير كبير 1358 .

9- جنبش كلنل محمد تقي خان پسيان ـ غلامحسين ميرزا صالح .

 

10- ديوان اشعار ايرج ميرزا ـ اهتمام غلام رضا رياضي ـ آبان 2535

 

11- تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ـ‌ جلد اول ـ محمد تقي ملك الشعراء‌ بهار ـ ‌انتشارات امير كبير 1357 .

 

12- تلاش آزادي ، باستاني پاريزي ـ نوين ـ‌ تهران 1354

 

13- مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت ـ عبدالرحيم ذاكر حسين ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ تيرماه 1370

 

14- از تبريز تا مشهد ، پژوهشي پيرامون زندگي و قيام كلنل محمد تقي خان پسيان ـ دكتر يوسف متولي ، انتشارات بانك قلم ـ‌1380 

/ 0 نظر / 30 بازدید