# امام_رضا(ع)

بارگاه رضوی ترکیب تاریخ وهنر

قدیمیترینبخشحرمهمانبقعهمطهر ( بقعههارونى ) استکهضریححضرترااحاطهکردهاست. اینبقعهکهاساسآنبایدمتعلقبهاواخرقرندومهجرىباشددرطولزمانچندینبارمرمتشدهاست.براساسقولمورخیناصلبنایداخلیتالاردارالامارهمعبد (آتشکده) بوده،کهپسازدفنهارونبهدستورمأمونتخریبوبهسبکمعماریخراسان،چهاردیوارسادهباارتفاعینسبتاکوتاهکهباگنبدیباخیزکمپوششیافتهبود،ساختهشد. در سال‌‌های آغازین به خاک سپاری پیکر پاک امام، حرم مطهر به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 108 بازدید