تنهايک سال و چهار ماه

تنها گذشت  يک سال و چهار ماه از عمر رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كافي بود تا مردم تهران با بسياري از واقعيات ناگفته در جريان انتخابات نهم رياست جمهوري آشنا شوندونخستين  شکست حاميان او را رقم زنند. شايد اگر احمدي نژاد سرمقاله هاي کيهان که بارها به او وهمفكرانش هشدار داده بود كه اصولگرايان همه همراه و همدل با  اونيستند واصلاح طلبان هم منتظر فرصتي براي احياي خود هستند را جدي مي گرفت و در چينش نيروهايش  يك بعدي عمل نمي كرد وحداقل اصولگرايان را تاحدي همراه مي كرد ديگر شاهد شكستي سخت از اصلاح طلبان والبته عملگرايان نزديك به اصولگرايان نبود.

اما اصرار ياران داراي رايحه خوش خدمت جناب احمدي نژاد در پرهيز از ائتلاف با عملگرايان  اصولگرا كه از سوي جانشين او در شهرداري يعني محمدباقر قاليباف جاي ترديد نمي گذارد که اين شکست و شکاف جدي بوده واگر هم بر سر تعدادي از نامزدها توافقي صورت گرفت يك عمل ريش سفيدي موقت و نه عهد اخوت يا ميثاق برادري است . دليل اين مدعا هم اقدامات صورت گرفته از سوي دوجناح حامي شهرداركنوني وگذشته در شوراي شهر به هنگام بررسي لايحه بودجه شهرداري براي سال 86 بود كه اختلافات شوراي اول را در اذهان تداعي كرد.

اين انتخابات براي  رييس جمهور احمدي نژاد وياران جوتان رايحه خوشي او پيام ديگري هم داشت .پيامي كه به آنان گوشزد كردكه سياست را هر روز مصلحتي است والبته  اين براي مردي که با نزديکان خود ميثاق مي بندد و ميثاق نامه هاي امضا شده را در کشوي ميز خود نگاه مي دارد و آنها را در فرصت مناسب خرج مي کند، جاي تامل دارد. همچنين مردم در انتخابات شوراها با  راي دادن به نامزدهايي چون چمران، طلايي، نجفي، ابتکار و مسجدجامعي كه اختلاف آن ها با رييس جمهور اظهر من الشمس بود به او  پيام دادند همه تخم مرغ هاي خود را در سبد رئيس جمهور نمي گذارند.

يک سال و چهار ماه عمر زيادي نيست اما نشانه هايي دارد که روشن و شفاف است. رئيس جمهور مردمي بودن آسان و رئيس جمهور همه مردم بودن بسيار سخت است.عدم اقبال مردم به "رايحه خوش خدمت" در اکثر غالب استانها و تهران با وجود استفاده مستقيم اين گروه از عکس و عنوان محمود احمدی نژاد (که البته غيرقانونی بود و متاسفانه عکس العملی هم از سوی رئيس دولت عدالت محور در پی نداشت) معنا و مفهوم فراوان دارد، اشاره ای که اگر عاقل باشند کفايت می کند.

نگراني هاي عمده اي كه در جريان نحوه شمارش آراء و عملكرد ستاد انتخابات وزارت كشور در خصوص انتخابات شوراي شهر تهران ايجاد شد،از يك سو و وعده اي داده شده از سوي اصلاح طلبان وعمل گرايان از سوي ديگر، چشم هاي بسياري را به عملكرد اصلاح طلبان و البته عملگرايان راه يافته به شورا دوخته است تا براساس عملكرد آنان درباره سبدي كه مي خواهند تخم مرغ هاي مجلس هشتم  خود را در آن بگذارند ،تصميم گيري كنند. 

/ 0 نظر / 20 بازدید